Dr. Tanczikó Zsanett (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.tancziko.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője személyes adatainak kezelésével összefüggésben a személyes adatai kezeléséről a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szerint.

1.) AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Adatot kezelője: Dr. Tanczikó Zsanett egyéni ügyvéd
Székhely: 2340 Kiskunlacháza, Alsó Dunasor utca 31.
E-mail: tancziko.zsanett@gmail.com
Honlap: www.tancziko.hu
Mobil: +36 30 438 32 81

2.) KEZELT ADATOK KÖRE

 • Adatkezelés kapcsolatfelvétellel összefüggésben

A Weboldalon, külön erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni az adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatot fel tudja venni, továbbá tájékoztatást kapjon az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatban. A kapcsolatfelvétel során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

  • név:
  • e-mail cím:
  • tárgy:
  • üzenet:

  Az adatkezelő kezeli a vele nem szerződő félként kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatban álló természetes személyek fent meghatározott személyes adatait abból a célból, hogy tevékenységét megfelelően el tudja látni és ezzel összefüggésben kapcsolatot hozzon létre és tartson fenn.

  Az adatkezelésre az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő weboldalán, a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.

  Az adatkezelés jogalapja:

  A weboldal felkeresése során, a „Kapcsolat” menü pontban lehetősége van az Adatkezelővel a kapcsolatot felvenni és üzenetet küldeni elektronikus úton. A beküldött üzenet feldolgozásra kerül és ez alapján egy válaszüzenetben kapcsolatfelvételre kerül sor vele, abban a témában, amiben az üzenetet küldte.

  Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel a személyes adatait.

  Az adatkezelés ideje:

  A kapcsolattartás fennállása alatt, illetve azt követően addig kezeli, amíg a tevékenysége ellátásához az érintett természetes személlyel való kapcsolattartás szükséges.

  A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

  • Adatkezelés az ügyvédi megbízási szerződés megkötésével és a teljesítésével kapcsolatosan

  Szerződésnek minősül, amellyel természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az adatkezelő részére ügyvédi tevékenység folytatására megbízást ad.

  Az adatkezelésének célja a megbízási szerződés megkötése és teljesítése, továbbá az azzal kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolása, valamint az abból fakadó jogok érvényesítése, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggő kapcsolattartás.

  Az adatkezelő a vele szerződést kötő természetes személy alábbi személyes adatait kezeli: név, lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, (adószám), telefonszám, e-mail, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggő további személyes adatok.

  Az adatkezelés jogalapja:

   • a szerződés megkötését megelőzően a szerződő fél kérésére történő tevékenységek elvégzése,
   • a szerződés megkötését követően annak megszűnéséig a szerződés teljesítése
   • a szerződéskötés meghiúsulása esetén, illetve a szerződés megszűnését követően pedig az adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a szerződéssel kapcsolatos esetleges igényeit érvényesíteni tudja, valamint bármilyen jogvita vagy ellenőrzés esetén igazolni tudja az eljárása megfelelőségét.

  Az adatkezelés ideje:


  Az adatkezelő a szerződés megkötése esetén, annak időtartama alatt, a szerződés létrejöttének meghiúsulását, illetve a szerződés megszűnését követően pedig addig kezeli a személyes adatokat, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával, illetve a szerződéssel kapcsolatban egyébként – illetve, ha azzal összefüggésben időközben jogvita keletkezett, annak lezárását követően – vele szemben vagy általa igény érvényesíthető.

  Az adatkezeléssel érintett természetes személy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen bármikor tiltakozhat.

  • Adatkezelés jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítésével kapcsolatban

  Az adatkezelő a tevékenységével összefüggő jogszabályban meghatározott kötelezettségének teljesítése céljából, az ott meghatározott körben kezeli a szerződésekkel kapcsolatosan a természetes személyek személyes adatait. Ilyen kötelezettségnek minősülnek különösen:

   • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) szerinti azonosítás elvégzése;
   • Kirendelések és kapcsolódó feladatok teljesítése
   • Megbízások, kirendelések teljesítésével érintett harmadik személyek azonosítása, e személyekkel kapcsolatfelvétel, kommunikáció, megállapodások előkészítése/megkötése
   • Megbízási díj- és költségelszámolás, számlázás
   • Ügynyilvántartás
   • Saját ügyviteli és jogszabályi kötelezettség szerinti iratkezelés
   • Ügyvéd tevékenységébe bevont, vagy azt elősegítő személyekkel kötött szerződések kötése, teljesítése, elszámolása


  3.) A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

  A személyes adatok megismerésére az Adatkezlő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

  • EZIT Kft. székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Az adatfeldolgozás célja tárhelyszolgáltatás.

  Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a Tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintettetek.


  Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosításra alkalmas adatokat.

  4.) AZ ÉRINTETT JOGAI

  • Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban és visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban levőségéről, valamint az átlátható tájékoztatásban szereplő információkat megkapja. (GDPR 15. cikk)
  • A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék. (GDPR 16. cikk)
  • A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék. (GDPR 17. cikk)
  • Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza. (GDPR 18. cikk)
  • Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa. (GDPR 12. cikk)


  5.) AZ ADATOK MEGISMERÉSE

  Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg a titoktartási kötelezettség terhe mellett.

  6.) ADATBIZTONSÁG

  Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

  Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

  Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

  Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

  7.) LINKEK

  Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat – és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

  8.) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

  Az Adatkezelő mindent megtesz, hogy a személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen, amennyiben azonban az érintett úgy érzi, hogy ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az info@tancziko.hu e-mail címre, vagy a 2300 Ráckeve, Pf. 32. postai címre.

  Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal (panasszal) élhet a hatáskörrel rendelkező hatóságnál.

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.), vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint a személyes adatai kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet.

  Az érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette. Magyarországon az érintett a pert a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

  Kiskunlacháza, 2020. október 29.