Követeléskezelés

Tartozás érvényesítése jogi úton

Amennyiben az adós nem fizeti meg a fennálló tartozását, úgy Ügyfeleimnek mindig azt javaslom, hogy a peres és nemperes eljárás megkezdése előtt a követelés érvényesítését ügyvédi fizetési felszólítással kezdjük, amelynek célja a jogvita részletinek a másik fél részéről történő megismerése és egy egyeztetés kezdeményezése. A legtöbb esetben a peres eljárás elkerülhető és már ebben a szakaszban eredményesen lezárulhat a jogvita, hiszen a cél az adósság mihamarabbi megtérülése és az ügy lezárása peren kívüli egyezség útján.

A felszólító levelet minden esetben tértivevénnyel és ajánlott levélként küldjük ki, annak érdekében, hogy az irat nyomon követhető legyen, amelyre a postai szolgáltatások digitalizációjára való tekintettel már van lehetőség.

A fizetési felszólításnak rendelkeznie kell minimális tartalmi elemekkel, amelyet mindenképp rögzíteni kell a bíróság előtti jogérvényesítés érdekében:

  • követelés jogcíme, összege, kamatai, a fizetési határidő (számla) lejáratának dátuma,
  • fizetési póthatáridő,
  • határidő eredménytelen eltelte esetén alkalmazandó jogkövetkezmények megjelölése

FONTOS! Az elévülést nem szakítja meg a fizetési felszólítás kézbesítése, a megszakításhoz kötelező a követelés bírósági eljárásban történő érvényesítése.

A felszólításhoz szükséges iratok, adatok:

  • számla,
  • szerződés,
  • teljesítésigazolás, szállítólevél (amennyiben keletkezett ilyen irat).

Ha a tartozás összege 3.000.000 Ft alatti, úgy per nem indítható, így a fizetési meghagyásos (FMH) eljárás a legoptimálisabb megoldás az Ön számára.

A fizetési meghagyásos eljárás egy közjegyző előtt kezdeményezhető nemperes eljárás. A fizetési meghagyást közjegyző általi befogadását követően a kirendelt közjegyző kézbesíti az adós részére, felszólítva, hogy fizesse meg a tartozást.

Adósnak a kézhezvételt követően 15 nap áll rendelkezésére, hogy ellentmondással éljen a fizetési meghagyással szemben.

  • Amennyiben nem él ellentmondással, úgy az FMH jogerőre emelkedik és az adós köteles a tartozását 15 napon belül megfizetni, ellenkező esetben végrehajtási eljárást lehet kezdeményezni.
  • Amennyiben ellentmondással él a fizetési meghagyással szemben, úgy a közjegyző felhív, hogy 15 napon belül perré alakíthatjuk (nem kötelező) a fizetési meghagyást. Perré alakítás esetén kereseti kérelmet kell előterjeszteni.

A konkrét ügyvédi díj meghatározására sok esetben csak személyes konzultációt követően kerülhet sor, miután részletesen megismertük az ügyét, felmértük annak nehézségi fokát, és tájékoztattuk lehetőségeiről, az általunk legjobbnak ítélt megoldásokról.

Kérjen konkrét árajánlatot az info@tancziko.hu email címen, vagy telefonon a 06 30/ 737 43 14-es telefonszámon!