Perképviselet

Irodánk az alábbi ügyekben szakszerű és hatékony eljárás keretében vállalja a polgári peres eljárásban való képviseletét.

Szerződésszegésből eredő igényérvényesítés

– foglaló visszakövetelése
– késedelem -, hibás teljesítés, teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér követelése

A szerződés megszegését jelenti bármely szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése, a teljesítés lehetetlenné válása vagy megtagadása, függetlenül attól, hogy azt kimentették-e vagy sem.

Birtokvédelmi perek

A birtokos birtokát egyrészt jogos önhatalom alkalmazásával, másrészt a jegyzőtől kért birtokvédelemmel, harmadrészt birtokperben szerezheti vissza. Fontos, hogy a birtokos igényét maga a birtoklás ténye alapozza meg.

Szerződésen kívüli vagyoni és nem vagyoni kártérítés

Vagyoni kár megtérítése iránti igények érvényesítésekor a jogellenesség a kár okozásából következik, ugyanis – ha törvény kivételt nem tesz – minden károkozás jogellenes.

Hibás teljesítés (garanciális és kellékszavatossági igények)

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Irodánk teljes körű ügyintézést vállal, amely magában foglalja a pert megelőző részletes tényállás megismerését személyes vagy skype konzultáció keretében, az ügy sikerkilátásának megállapítását, keresetlevél és egyéb beadványok elkészítését és a tárgyaláson való képviseletet.

A konkrét ügyvédi díj meghatározására sok esetben csak személyes konzultációt követően kerülhet sor, miután részletesen megismertük az ügyét, felmértük annak nehézségi fokát, és tájékoztattuk lehetőségeiről, az általunk legjobbnak ítélt megoldásokról.

Kérjen konkrét árajánlatot az info@tancziko.hu email címen, vagy telefonon a 06 30/ 737 43 14-es telefonszámon!